فرم استخدام در شرکت استاویتا
مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی
نام پدر
نام مستعار
شماره شناسنامه
تاریخ تولد
پست الکترونیکی
وضعیت تاهل
تعداد فرزندان
تلفن تماس ضروری
وضعیت نظام وظیفه
نوع معافیت
نشانی محل سکونت فعلی
تلفن تماس
نشانی محل کار فعلی
تلفن محل کار
سوابق تحصیلی
اخرین مدرک تحصیلی
Invalid Input
رشته تحصیلی
نام واحد آموزشی
معدل
سوابق حرفه ای
نام سازمان / شرکتمدت همکاریسمتحقوق و مزایاعلت قطع رابطه
مهارت در زبان های خارجی
زبان خارجینوع تواناییمیزان تسلط
مهارت های کامپیوتری
نام برنامهسطح مهارتمیزان تسلط
دوره های آموزشی تخصصی و علمی
نوع مدرکمحل اخذسال اخذمیزان ساعات دوره
عنوان سمت کاری که مایلید در آن زمینه فعالیت داشته باشید
زمان پیشنهادی شروع بکار پس از اعلام قبولی
توضیحات تکمیلی
کد امنیتی   تصویر جدید