انتخابات اتاق بازرگانی ایران و استرالیا

انتخابات اتاق بازرگانی ایران و استرالیا با حضور سفیر استرالیا و نماینده وزیر امور خارجه و نماینده وزارت صنعت و معدن و تجارت و... در مورخه 11 اسفندماه 1394 آقای موسی احمد زاده (رئیس هیئت مدیره STAVITA) به عنوان عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی با اکثریت رأی پس از آقای عسگراولادی انتخاب گردید.